Muzeum Kinematografii w łodzi zaprasza..... ...
Wpisany przez S.Z.   
sobota, 30 kwietnia 2022 20:14

Muzeum Kinematografii w łodzi zaprasza..... ...

Wernisaż wystawy „Rzeczywistość obrazów. Filmy Witolda Leszczyńskiego i malarstwo Sylwii Solak.”  13.05.2022 r., godz. 17:00 / Muzeum Kinematografii w Łodzi

Facebook: https://fb.me/e/2kDaaacnV


[ENGLISH AND UKRAINIAN BELOW]


Zapraszamy na wernisaż wystawy „Rzeczywistość obrazów. Filmy Witolda Leszczyńskiego i malarstwo Sylwii Solak”, który odbędzie się 13 maja o godzinie 17:00 w Muzeum Kinematografii w Łodzi.
„Rzeczywistość obrazów” to pierwsza monograficzna wystawa poświęcona reżyserowi Witoldowi Leszczyńskiemu. Zostaną na niej zaprezentowane wspomnienia przyjaciół i współpracowników, fotosy, etiudy oraz pamiątki osobiste. Tytuł wystawy „Rzeczywistość obrazów” odnosi się do wypowiedzi reżysera o własnej twórczości. Leszczyński twierdził, że bliższe jest mu budowanie rzeczywistości ekranowej niż stwarzanie iluzji rzeczywistości prawdziwej.
Równoległy wątek wystawy tworzą obrazy i grafiki Sylwii Solak stanowiące współczesne malarskie spojrzenie na twórczości Leszczyńskiego. Cykl prac inspirowanych Żywotem Mateusza, Konopielką i Siekierezadą powstał w ramach stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w programie „Kultura w sieci”.


Wstęp wolny.
________
18.05.2022 - 4.09.2022
Kuratorzy: Zuzanna Woźniak, Kornel Nocoń
Teksty: Marta Skłodowska, Jakub Wiewiórski, Zuzanna Woźniak
Projekty graficzne: Sylwia Solak
Wywiady: Anna Michalska
Materiały audiowizualne: Wojciech Wojtysiak, Dariusz Gregorek
Produkcja: Mirosław Gumiński, Sebastian Snurski, Mariusz Jarząbek
Tłumaczenie: Jarosław Sawiuk, OJR Na Wostok
Współpraca: Jakub Sas, Adam Dębowski
• Wystawę dofinansowało Stowarzyszenie Filmowców Polskich.
• Partnerzy: Stowarzyszenie Filmowców Polskich, Wytwórnia Filmów Dokumentalnych i Fabularnych, Filmoteka Narodowa – Instytut Audiowizualny, Szkoła Filmowa w Łodzi, Biblioteka Miejska w Łodzi


****
We are happy to invite you to the opening of “The Reality of Images. Films by Witold Leszczyński and paintings by Sylwia Solak”, which will start at 5 PM on May 13 at the Łódź Film Museum.
“The Reality of Images” is the first monographic exhibition devoted to the director Witold Leszczynski. It will feature reminiscences of friends and colleagues, photographs, student films and personal memorabilia. The title of the exhibition “The Reality of Images” refers to the director’s statements about his own work. Leszczyński claimed that he was closer to building screen reality than to creating the illusion of true reality.
A parallel thread running through the exhibition are paintings and prints by Sylwia Solak, a contemporary painter’s perspective on Leszczyński's work. The series of works inspired by 'Matthew’s Days', 'Konopielka' and 'Axiliad' was created as part of a scholarship from the Minister of Culture and National Heritage in the programme “Culture on the web”.
Part of the exhibition was prepared in Ukrainian.
Admission is free.


****
Запрошуємо на відкриття виставки «Реалістичність образів. Фільми Вітольда Лещинського
та картини Сільвії Солак», яка відбудеться 13 травня о 17.00 в Музеї Кінематографії у Лодзі.
«Реалістичність образів» - перша монографічна виставка, присвячена режисерові Вітольду Лещинському. На ній будуть представлені спогади друзів та колег, кадри з фільмів, етюди
та особисті пам'ятні речі. Назва виставки «Реалістичність образів» відсилає до висловлювань
режисера про власну роботу. Лещинський стверджував, що йому ближче створення екранної реальності, аніж створення ілюзії реальної дійсності.
Паралеллю через усю виставку проходять картини та графіка Сільвії Солак – погляд сучасного художника на творчість Лещинського. Серія робіт, натхненна « Житієм Матеуша », « Конопелькою » та « Секірезадою », була створена в рамках стипендії Міністерства культури
та національної спадщини за програмою «Культура в мережі».
Частина виставки підготовлена українською мовою.
Вхід вільний.

/źródło - /

Poprawiony: sobota, 30 kwietnia 2022 20:40